پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف دیوار شهر
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیامتیاز دفاعی (بونوس)
مجموع 34600 44475 84020 34600 20 113:46:40
1 70 90 170 70 0 0:33:20 13%
2 90 115 220 90 0 0:43:40 16%
3 115 145 280 115 0 0:55:40 29%
4 145 190 355 145 0 1:09:30 213%
5 190 240 455 190 0 1:25:40 216%
6 240 310 585 240 1 1:44:20 319%
7 310 395 750 310 1 2:06:10 423%
8 395 505 955 395 1 2:31:20 427%
9 505 650 1225 505 1 3:00:30 531%
10 645 830 1570 645 1 3:34:20 634%
11 825 1065 2005 825 1 4:13:40 738%
12 1060 1360 2570 1060 1 4:59:10 943%
13 1355 1740 3290 1355 1 5:52:10 1147%
14 1735 2230 4210 1735 1 6:53:30 1351%
15 2220 2850 5390 2220 1 8:04:40 1556%
16 2840 3650 6895 2840 2 9:27:10 1861%
17 3635 4675 8825 3635 2 11:02:50 2265%
18 4650 5980 11300 4650 2 12:54:00 2770%
19 5955 7655 14460 5955 2 15:02:50 3275%
20 7620 9800 18510 7620 2 17:32:10 3881%