پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف دارالفنون
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگی
مجموع 108720 79075 44475 19770 62 113:46:40
1 220 160 90 40 4 0:33:20 5
2 280 205 115 50 2 0:43:40 6
3 360 260 145 65 2 0:55:40 7
4 460 335 190 85 2 1:09:30 8
5 590 430 240 105 2 1:25:40 10
6 755 550 310 135 3 1:44:20 12
7 970 705 395 175 3 2:06:10 14
8 1240 900 505 225 3 2:31:20 17
9 1585 1155 650 290 3 3:00:30 21
10 2030 1475 830 370 3 3:34:20 25
11 2595 1890 1065 470 3 4:13:40 30
12 3325 2420 1360 605 3 4:59:10 36
13 4255 3095 1740 775 3 5:52:10 43
14 5445 3960 2230 990 3 6:53:30 51
15 6970 5070 2850 1270 3 8:04:40 62
16 8925 6490 3650 1625 4 9:27:10 74
17 11425 8310 4675 2075 4 11:02:50 89
18 14620 10635 5980 2660 4 12:54:00 106
19 18715 13610 7655 3405 4 15:02:50 128
20 23955 17420 9800 4355 4 17:32:10 153